Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výklad pojmů dle insolvenčního zákona


Právní a poradenská pomoc

Poskytneme Vám pomoc při řešení Vašich finančních problémů, znamenajících osobní bankrot. Poradenská pomoc spočívá především v poskytnutí konzultací směřujících k nalezení neefektivnějšího právního řešení Vaší finanční situace. Vyhnete se tak exekuci a my Vám v rámci insolvenčního řízení vytvoříme cestu k oddlužení.

Poskytneme Vám právní pomoc při řešení Vašich finančních problémů, znamenajících osobní bankrot. Pomoc spočívá především v poskytnutí konzultací směřujících k nalezení efektivního právního řešení osobního bankrotu. Využijte právní pomoc a vyhněte se tak exekuci. My Vám v rámci insolvenčního řízení vytvoříme cestu z osobního bankrotu k oddlužení a pomůžeme Vám z exekuce. NÁŠ KONTAKT

Konkurs

Jedná se v podstatě o tzv. likvidační cestu, kdy je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek dle pravidel rozdělen mezi věřitele. V případě, že dlužníkem je fyzická osoba-nepodnikatel nebo roční obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 zaměstnanců, může soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkursu, který je zjednodušeně řečeno zkrácenou a zjednodušenou formou konkursu.

Oddlužení

Institut oddlužení je určen pro dlužníky-nepodnikatele, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek. Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení alespoň 30 % závazků, je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Oddlužení není určeno pro řešení podnikatelských dluhů, tedy se posuzuje nejen to, zda je dlužník v době podání návrhu na povolení oddlužení nepodnikatel, ale také povaha jeho dluhů (zda tyto nevznikly v souvislosti s jeho dřívější podnikatelskou činností).

Úpadek

Zákon zná dvě definice úpadku, nicméně nejste-li podnikatel (jste např. fyzická osoba, která má několik spotřebitelských úvěrů), je pro Vás možná pouze varianta platební neschopnosti - tedy situace, kdy máte alespoň dva věřitele, Vaše dluhy jsou alespoň měsíc po splatnosti a současně je zjevné, že nebudete v budoucnosti schopen plnit. Pokud jste právnická osoba nebo podnikatel (fyzická osoba), může úpadek nastat také tehdy, pokud všechny Vaše dluhy v souhrnu převýší Váš majetek (jeho hodnotu) - tedy budete-li dlužit tolik, že i kdybyste chtěli platit, Váš majetek na to zkrátka nebude stačit. Způsob řešení úpadku: konkurzem, oddlužením nebo reorganizací

Osobní bankrot

Osobní bankrot je laický výraz pro právní pomoc - způsob řešení insolvence formou oddlužení. Jelikož oddlužení je insolvenční řízení zaměřené na právní pomoc při řešení finančního úpadku především fyzických osob nepodnikatelů, vžil se pro tento typ řešení osobního úpadku pojem osobní bankrot. Osobní bankrot není exekuce na majetek dlužníka.

Exekuce

Osobní bankrot představuje efektivní řešení dluhů neboli právní pomoc, exekuce nikoliv. Především každá exekuce směřuje k uspokojení jedné z pohledávek, ve prospěch jednoho z dlužníků, což se nedá za právní pomoc považovat.. Pokud je zahájeno insolvenční řízení, neboli osobní bankrot, nic takového nehrozí.

S osobním bankrotem Vám nehrozí provedení exekuce. Osobní bankrot představuje efektivní způsob řešení dluhů bez exekuce. Každá exekuce směřuje k uspokojení jedné z pohledávek dlužníka, ve prospěch jednoho z věřitelů. Exekuce neřeší pro dlužníka osobní bankrot. Pokud je zahájeno insolvenční řízení, "prohlášen" osobní bankrot a povoleno oddlužení, rizika, která přináší exekuce, nehrozí.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je úpadek a následná právní pomoc při něm neboli osobní bankrot. Tento osobní bankrot má tři způsoby řešení: konkurs, reorganizace a oddlužení. My se věnujeme především oddlužení, jakožto pro dlužníka nejsolidárnějšímu řešení, na rozdíl od exekuce.

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je úpadek fyzické osoby a na jehož konci může být soudem "prohlášen" osobní bankrot. Osobní bankrot má obecně tři způsoby řešení: konkurs, reorganizace a oddlužení. Nejedná se o způsob exekuce. V rámci našich služeb poskytujeme i právní pomoc směřující k povolení oddlužení. Oddlužení představuje pro dlužníka solidárnější řešení než samotná exekuce.

Osoba blízká

Příbuzný v přímé řadě, sourozenec, partner, manžel. Právnická osoba je blízkou osobou fyzické osobě, pokud je fyzická osoba jejím statutárním orgánem, společníkem, členem nebo zaměstnancem této právnické osoby
Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě
To je oprávnění s s majetkovou podstatou nakládat i ji spravovat. K tomu je určena pouze osoba - insolvenční srpávce nebo dlužník

Insolvenční soud

Soud, u kterého probíhá insolvenční řízení. V prním stupni se jedná o krajský soud. Je-li dlužníkem fyzická osoba - nepodnikatel, je insolvenčním soudem příslušný krajský soud podle bydliště dlužníka. V případě dlužníka právnické osoby je rozhodující sídlo právnické osoby.

Inslovenční správce

Osoba, přidělená soudem. Stará se o rozdělení pohledávek a celou dobu splácení odpovídá za správný průběh splácení. Nad jeho činností má dohled insolvenční soud

Konečná zpráva

Tuto zprávu předkládá soudu insolvenční správce. Obsahuje celkovou charakteristiku průběhu inslovnčního řízení

Majetková podstata

Majetek, který dlužník vlastní v době zahájení insolvenčního řízení. Patří zde i dlužníkovy podíly na majetku a majetek, který tvoří společné jmění manželů. Je-li dlužník zaměstnán, patří zde i zaba¨vitelná část mzdy.Do majetkové podstaty nepatří majtek, ktrý nelze postihnout exekucí - např. oděvní součásti, běžné vybavení domácnoti, snubní prsteny, hotové peníze do Kč 1.000.

Platební neschopnost

Dlužník nepodnikatel je v úpadku, pokud má více věřitelů a má závazky vůči věřitelům více než 30 dní po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit

Pohledávka nezajištěná

Pohledávka není zajištěna majetkem, který patří do majetkové podstaty. není na pohledávce zřízeno zástavní právo, omezení převodu nemovitostí nebo zadržovací právo

Pohledávka vykonatelná

Pohledávka, jejíž uspokojení může věřitel uplatňovat např. exekucí nebo pravomocným rozhodnutím soudu.

Pohledávka zajištěná

Je zajištěna majetkem, který patří do majetkové podstaty, zajišťovacím právem, omezením převodu nemovitostí nebo zadržovacím právem

Předlužení

Právnická nebo fyzická osoba - podnikatel je v předlužení, pokud má více věřitel a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

Reorganizace

Postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova majetku - podnikatele fyzické nebo právnické osoby. Musí mít celkový obrat za poslední účetní období minimálně 100 mil. nebo zaměstnávat min. 100 zaměsnanců


 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?